Ubuntu16.04的一个BUG,面板上日期显示 两个 月 字解决办法

  • 内容
  • 评论
  • 相关

修复后为这个样子(修复前显示为“06月月06日”)

jietu1.jpg


解决办法如下

执行如下两条命令:

  1. gsettings set com.canonical.indicator.datetime time-format 'custom'

  2. gsettings set com.canonical.indicator.datetime custom-time-format '%Y年%m月%d日 %A %H:%M:%S'